Preventie

Doelstelling

We leven in een samenleving waar deze drugs of genotsmiddelen nu eenmaal gebruikt worden; mensen hebben eigen vrijheden en verantwoordelijkheden. Proberen alle druggebruik te verhinderen is niet ons doel. Wél willen we mensen stimuleren hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

Dat betekent dat we afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken en het middel streven naar:

  • niet gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bevestigen
  • uitstellen van experimenteergedrag
  • verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • vroegtijdige aanpak stimuleren
  • schade beperken

 

 

Concreet

Elk Drugpunt organiseert drugpreventie aan de hand van lokale noden die aangegeven worden via het Lokaal Overleg Drugs (LOD). Drugpunt heeft daarbij een vast aanbod van preventieactiviteiten en vroeginterventie, die opgenomenzijn in een jaaractieplan en gerapporteerd worden in het jaarrapport. (zie regiopagina's)

Drugpunt werkt naast het vast aanbod ook vraaggericht. Dat betekent dat we op vraag een antwoord of project op maat willen bieden. Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken; preventie is het meest kwalitatief indien aangepast aan de setting.

Je kan eveneens beroep doen op Drugpunt voor vorming en opleiding; het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid in een organisatie, vereniging of school; voor inhoudelijke ondersteuning bij de opzet van een preventieproject of campagne;...

Bij ons kan je ook terecht voor specifieke of of concrete vragen naar aanleiding van een problematische situatie, vragen rond wetgeving, productinformatie,...

Wanneer je contact opneemt met Drugpunt, zal er een vrijblijvende afspraak gemaakt worden. Tijdens die eerste kennismaking stellen we de vraag scherp en bekijken we hoe er een gepast antwoord op gegeven kan worden. Nadien wordt het initiatief in samenspraak concreet uitgewerkt en uitgevoerd.

De mate van betrokkenheid van Drugpunt is afhankelijk van de vraag en van de mogelijkheden binnen Drugpunt. Drugpreventie op maat organiseren vergt meestal wat tijd en ruimte.

In regel is de ondersteuning die Drugpunt biedt bij het organiseren van preventieactiviteiten gratis.

Principes

Emancipatorisch

Preventie streeft maximaal naar emancipatie, naar een groeien in weerbaarheid. Dit betekent dat preventie mensen stimuleert om actief na te denken over de eigen situatie wat men wil. Vervolgens motiveert Drugpunt om de nodige vaardigheden aan te leren, keuzemogelijkheden te vergroten en alternatieven aan te reiken.

Integrale preventie, een breed spectrum van interventies

Preventie kan putten uit een breed spectrum van interventies. Het kan gaan om persoonsgerichte en structurele preventie. Men kan ook de keuze maken om middelspecifiek te werken of eerder te vertrekken vanuit gezondheidsbevordering. Drugpunt tracht te streven naar een combinatie van persoonsgerichte en structurele interventies om zo te komen tot wenselijke preventie.

Planmatig werken

Het opzetten van projecten, activiteiten of interventies verloopt volgens een vooraf opgemaakte planning. Men doorloopt de verschillende stappen stelselmatig, waarbij men noteert, evalueert en bijstuurt. Planmatig en systematisch werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard bij het opzetten van projecten, activiteiten of interventies in de alcohol- en drugsector. Het vormt een basisvoorwaarde om onderbouwd of 'evidence-based' te kunnen werken en verhoogt de kans dat een actie ook resultaat heeft. Het biedt houvast en bevordert afstemming, communicatie en transparantie.

Wetenschappelijk onderbouwd werken

Evidence-based werken impliceert onder meer dat Drugpunt gebruik maakt van modellen die hun nut en wetenschappelijke waarde reeds bewezen hebben. Drugpunt zorgt ervoor dat ze de toegepaste methodiek beheerst, dat deze aangepast is en een voldoende draagvlak heeft bij de context. 

Een veel gebruikt model is bijvoorbeeld M-M-M van Zinberg. Het middelengebruik van een individu is te kaderen binnen een interactie tussen talloze beschermende en risicoverhogende factoren die samengevat kunnen worden in 3 M'en: factoren met betrekking tot de Mens, het Middel en het Milieu. 

Andere mogelijke modellen zijn te vinden op de website van VAD en EMCDDA .

De inhoud van de preventieboodschap is objectief

Drugpunt zal steeds objectieve boodschappen geven. Dat betekent dat de inhoud gebaseerd is op correcte informatie, afkomstig van een betrouwbare bron. Een eigen mening kan nooit het referentiekader zijn. De gegeven info is ook volledig. Dit betekent dat er zowel info wordt verstrekt over de middelen, de mens en zijn/ haar milieu alsook de voor- en nadelen van het gebruik worden belicht. De inhoud zal dan uiteraard niet moraliserend zijn. 

Positieve aanpak loont

Uit onderzoek blijkt dat een positieve boodschap binnen preventei veel betere effecten heeft op gedragsverandering dan een negatieve instelling. Concreet betekent dit dat Drugpunt volgende preventiestrategieën hanteert: alternatieven formuleren voor gebruik, bewustmaking van hoe je reageert ten aanzien van het gebruik van anderen en het hebben van een positieve houding tegenover niet-gebruik.

Op maat werken is aansluiting vinden

Preventiewerk is steeds maatwerk. Het is zeer belangrijk om aan te sluiten bij de taal, de mogelijkheden, de behoeften, omgangsvormen,... van de doelgroep. Drugpunt ziet eveneens toe op het democratisch karakter van drugpreventie, op basis van gelijkwaardigheid. Via het vinden van aansluiting en persoonlijke relatie kunnen mensen soms echt aangezet worden tot verandering.

De methodiek is bij voorkeur participatief

De preventieboodschap dient binnen te komen bij de doelgroep. Die aandacht en gerichtheid op het thema, waardoor mensen bereid zijn om te luisteren, na te denken over zichzelf en eventueel actie te ondernemen noemen we betrokkenheid. Drugpunt streeft ernaar om de doelgroep inspraak te geven bij het opzetten, uitvoeren en bijsturen van preventieprogramma's. Interactieve methodes toepassen verhoogt de betrokkenheid.

Drugbeleid vormt de basis van zinvolle preventie

Wil men werkelijk verandering uitlokken, dan werkt men op lange termijn samen met de betrokken actoren. Ad hoc preventie is pas zinvol wanneer het is ingebed in een breder beleid. De voorkeur gaat uit naar structureel en beleidsmatig werken. Drugpunt streeft naar de uitwerking van een drugbeleid in elke organisatie die een vraag stelt naar alcohol- en drugpreventie. Drugpunt zorgt er op die manier ook voor om bij het ontstaan van het probleem in te grijpen met een aanpak die zo vroeg mogelijk plaatsvindt. 

Getuigenissen?

Drugpunt krijgt soms de vraag te werken met een getuigenis van een ervaringsdeskundige. Drugpunt deelt hierin de visie van VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere - Drugproblemen). Deze kan je hier nalezen.